Een inboedelverzekering kan worden uitgebreid met een buitenhuisdekking. Hierbij is dan wel het zorgvuldigheids- of voorzichtigheidscriterium van belang. In een recente Kifid-zaak heeft de uitleg van dit criterium tot discussie geleid.

Ook spullen buitenshuis verzekerd
Als een inboedelverzekering wordt uitgebreid met een buitenhuisdekking, zijn inboedelgoederen onder bepaalde voorwaarden ook buiten het woonhuis verzekerd. Deze dekking kent de bepaling dat er geen dekking is als de verzekerde onzorgvuldig of onvoorzichtig heeft gehandeld. Deze bepaling komt ook voor in reis- en recreatieuitrustingverzekeringen. De uitleg van dit zogenaamde zorgvuldigheids- of voorzichtigheidscriterium leidt regelmatig tot discussie tussen verzekeraars en verzekerden. Zo ook in de onderstaande Kifid-zaak.

Casus
Uit een in een parkeergarage geparkeerde auto werd de laptop van een verzekerde gestolen. De verzekerde was op het moment van de diefstal in de bioscoop. De verzekerde had er bewust voor gekozen om de laptop achter te laten in de auto, omdat dit haar veiliger leek dan de laptop mee te nemen in een donkere bioscoopzaal, waar iemand de laptop onopvallend zou kunnen stelen. De verzekerde had de laptop in de kofferbak van haar goed afgesloten auto gelegd en wist dat er beveiligingscamera’s aanwezig waren in de parkeergarage. Ze had een krantenartikel gelezen, waarin werd gewaarschuwd voor diefstal van waardevolle zaken die mensen hadden meegenomen naar donkere bioscoopzalen.

Veilige andere plek
De verzekeraar weigerde de diefstalschade te vergoeden, op grond van het in de polisvoorwaarden opgenomen zorgvuldigheidscriterium. Hierin staat onder andere:


Diefstal van persoonlijke bezittingen uit een motorrijtuig is alleen verzekerd als verzekerde aan de volgende voorwaarden voldoet: 

  • Verzekerde toont aan dat er geen andere veilige plek was om de persoonlijke bezittingen te bewaren.


Het standpunt van de verzekeraar was dat de verzekerde de laptop op een veiligere plek had kunnen bewaren. Ze had de laptop vanwege de hoge waarde, de compacte omvang en het lichte gewicht van de laptop volgens de verzekeraar mee kunnen nemen in een rugzak of tas en deze in de bioscoopzaal tussen haar voeten of onder haar stoel kunnen schuiven. Op die manier zou zij de laptop continu bij zich hebben.

Schijndekking
De verzekerde vindt het standpunt van de verzekeraar onredelijk, omdat dit gebaseerd is op de mening van de verzekeraar dat de bioscoop een veilige plek zou zijn. Die mening is echter géén vaststaand feit en daarom ook géén geldige reden om de schadevergoeding te weigeren.

De verzekerde vindt verder dat de polisvoorwaarden de verzekeraar té veel ruimte geven om de schadevergoeding te weigeren. Natuurlijk kan de verzekeraar altijd wel een veiligere plek bedenken. Daarom vindt ze dat de buitenhuisdekking een schijndekking is.

De beoordeling door het Kifid 
Het Kifid beoordeelt de casus door eerst de polisvoorwaarden te bekijken en daarna de door partijen aangevoerde argumenten.

De verzekeraar heeft de vrijheid om in de polisvoorwaarden de grenzen van de te bieden dekking aan te geven door het zorgvuldigheidscriterium op te nemen. De verzekerde heeft die voorwaarden geaccepteerd. Als de verzekeraar beroep doet op een dekkingsbepaling, dan zou dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar kunnen zijn. Maar dat is alleen het geval als er sprake is van bijzondere omstandigheden die dat rechtvaardigen. De verzekerde moet die bijzondere omstandigheden dan aantonen. In deze casus moet de verzekerde aantonen dat de verzekeraar een onterecht beroep doet op het zorgvuldigheidscriterium.

Volgens het Kifid heeft de verzekerde dat niet aangetoond, omdat het krantenartikel waarop de verzekerde zich beroept niet gaat over diefstal van goederen in een bioscoop, maar over diefstal van een tas in een café en over algemene adviezen om zakkenrollen te voorkomen.

Volgens het Kifid beroept de verzekeraar zich terecht op de dekkingsbepaling, omdat de verzekerde de laptop gemakkelijk bij zich had kunnen houden en omdat dat inderdaad een veiligere bewaarplek was.

Ook merkt het Kifid op dat de buitenhuisdekking door het opnemen van het zorgvuldigheidscriterium géén schijndekking is, zoals de verzekerde stelt. Er zijn wel degelijk situaties denkbaar waarin de persoonlijke bezittingen in de auto moeten worden achtergelaten. Bijvoorbeeld vanwege hun formaat of door het ontbreken van een opbergmogelijkheid. 

Tot slot
Het oordeel van het Kifid is dat de verzekeraar zich terecht beroept op het zorgvuldigheidscriterium, omdat het voor de verzekerde mogelijk was geweest om een veiligere bewaarplek te kiezen. Omdat de verzekerde dat niet heeft gedaan, is er géén dekking en heeft de verzekeraar de schadevergoeding terecht geweigerd.

Praktische tips:

  • Wijs klanten op het bestaan en de inhoud van de zorgvuldigheids- of voorzichtigheidsbepaling die is opgenomen in diverse verzekeringen, zoals de reisbagage- en de recreatieuitrustingverzekering en de buitenhuisdekking in de inboedelverzekering.
  • Als in de voorwaarden van een verzekering de zorgvuldigheids- of voorzichtigheidscriterium of -bepaling is opgenomen, is het verstandig om de klant er dan nadrukkelijk op te wijzen dat er géén dekking is als niet wordt voldaan aan de voorwaarden in deze bepaling.

Externe bronnen:


DEEL DIT ARTIKEL