Momenteel wordt Limburg geteisterd door overstromende rivieren als gevolg van extreme regenval. Hoewel de totale omvang van de schade op het moment van dit schrijven nog niet is vast te stellen, heeft het Verbond van Verzekeraars al wel laten weten dat de meeste schade aan woningen en bedrijfspanden is gedekt. In dit artikel gaan we in op de dekking van woonhuisverzekeringen, gebouwen- en inventarisverzekeringen en (bedrijfs)autoverzekeringen.

Woonhuisverzekeringen
De meeste woonhuisverzekeringen bieden dekking voor schade door neerslag. Deze schade is gedekt als de neerslag de woning binnenkomt via daken en dakgoten of als het water over drempels heen de woning, het souterrain of de kelder binnenstroomt. Ook gevolgschade door het uitvallen van bijvoorbeeld elektriciteit en schade door het instorten van een plat dak of schade aan de inboedel is doorgaans gedekt.

De volgende schade is doorgaans niet verzekerd:

  • Schade aan daken en dakgoten;
  • Schade door neerslag die de woning binnenkomt via openstaande ramen en deuren;
  • Schade door water dat de woning binnenkomt als gevolg van openstaande toegangen;
  • Schade door het stijgen van het grondwaterpeil;
  • Schade door het instorten van een plat dak als niet is voldaan aan de voorwaarden van het Bouwbesluit (voldoende afschot, goede afvoer, goede draagconstructie); en
  • Schade als gevolg van slecht onderhoud.

Voor overstromingsschade als gevolg van neerslag elders gelden andere regels. De dekking hiervoor verschilt per verzekering en verzekeraar. Het is dus belangrijk om altijd de polisvoorwaarden goed door te nemen.

Gebouwen- en inventarisverzekeringen
Net als woonhuisverzekeringen, bieden gebouwen- en inventarisverzekeringen in de meeste gevallen dekking bij schade als gevolg van neerslag. Ondernemers kunnen een uitkering verwachten als de neerslag het bedrijfspand binnenkomt via daken en dakgoten of als het water over drempels heen het pand, het souterrain, de kelder of de parkeergarage binnenstroomt. Ook bij gebouwen- en inventarisverzekeringen is gevolgschade door het uitvallen van bijvoorbeeld elektriciteit gedekt. Daarnaast bestaat doorgaans dekking voor schade aan het dak en de dakgoten van het bedrijfspand en is schade door het instorten van een plat dak of schade aan de inventaris en goederen meestal gedekt.

Bij gebouwen- en inventarisverzekeringen zijn vaak dezelfde uitsluitingen van toepassing als bij woonhuisverzekeringen. Denk aan de situatie waarin schade ontstaat door neerslag die de woning binnenkomt door openstaande toegangen en schade door het instorten van een plat dak dat niet voldoet aan de voorwaarden van het Bouwbesluit. Ook schade aan het bedrijfspand door slecht onderhoud en een stijging van het grondwaterpeil is niet gedekt.

Voor agrarische bedrijven geldt over het algemeen dat schade aan onder andere gewassen alleen is verzekerd als de ondernemer heeft gekozen voor een zogenaamde brede weersverzekering.

(Bedrijfs)autoverzekeringen
Particulieren met een casco- of allriskverzekering kunnen in principe rekenen op dekking van schade aan hun auto als de straat onder water staat als gevolg van neerslag. Deze schade heeft geen invloed op het aantal schadevrije jaren in de bonus-/malusregeling.

Voor ondernemers met een casco- of allriskverzekering voor hun bedrijfsauto geldt eveneens dat de schade wordt gedekt en dat de schade geen invloed heeft op een eventuele bonus-/malusregeling.

Wet tegemoetkoming bij schade
Op donderdagavond 15 juli 2021 heeft het kabinet de situatie in Limburg officieel uitgeroepen tot ramp in de zin van artikel 1 van de Wet Veiligheidsregio’s.

Door deze kwalificatie treedt de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in werking. Hiermee kunnen gedupeerden die de schade niet van hun verzekeraar vergoed krijgen, alsnog aanspraak maken op vergoeding van de schade. Hiervoor geldt wel als eis dat de schade redelijkerwijs niet verzekerbaar was. Als de gedupeerde via een andere weg (bijvoorbeeld via de verzekeraar) een tegemoetkoming heeft ontvangen, kan de schade niet via de Wts worden verhaald.

De Wts is ook van toepassing op schade die wordt geleden door bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan schade aan de vaste en vlottende activa, maar ook aan schade in de vorm van omzetverlies gedurende de periode waarin de onderneming wordt getroffen.

In een ministeriële regeling wordt op een later moment bekendgemaakt hoe gedupeerden beroep kunnen doen op de Wts. Bij een overstroming van de Maas in januari 2011 moest bijvoorbeeld uiterlijk op 15 augustus 2011 – dus zeven maanden na het ontstaan van de schade – een Wts-schademeldingsformulier worden ingediend bij de Dienst Regelingen. Deze instantie is in 2014 samengevoegd met Agentschap NL in de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).

Praktische tips:

  • De werkelijke dekking verschilt per verzekering en verzekeraar. Kijk dus goed in de polisvoorwaarden van de verzekering van je klant of bepaalde schade wel of niet gedekt is.
  • Maak samen met je zakelijke klanten een duidelijk overzicht van de schade die zij hebben geleden als gevolg van de neerslag en overstroming. Denk hierbij aan materiële schade aan bijvoorbeeld het bedrijfspand en de inventaris, maar ook aan de financiële schade in de vorm van omzetverlies, doordat de onderneming tijdelijk gesloten is. Door het maken van een overzicht kan de schade makkelijker en sneller worden verhaald bij de verzekeraar en/of op grond van de Wts.
  • Net als bij een verzekering, kan bij de vaststelling van de hoogte van de schade die via de Wts wordt vergoed, gebruik worden gemaakt van een second opinion. Als je klant het dus niet eens is met de hoogte van de oorspronkelijk vastgestelde schade, kan een tweede schade-expert worden aangesteld. Als blijkt dat de schade in eerste instantie niet juist is opgenomen, komen de kosten voor de second opinion voor rekening van de overheid.

Externe bronnen:


DEEL DIT ARTIKEL